അധ്യായം

ശൂന്യതയെ ചെറുക്കുന്ന ബോധം

മനുഷ്യനും അവന്റെ ധാർമ്മികബോധത്തിനും ഒരു പരിരക്ഷയും ഈ ലോകം നൽകുന്നില്ല. ആ ലോകത്തിൽ ജീവിതം തുടരാനുള്ള ന്യായം കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു