അധ്യായം

അസ്തിത്വം എന്ന സമസ്യ

അമ്മ ഇന്നു മരിച്ചു, അതോ ഇന്നലെയോ, നിശ്ചയമില്ല!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു