അധ്യായം

സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മർമ്മം

ഇന്നത്തെ മലയാള കഥകളിൽ ബോർഹസിന്റെ സ്വാധീനതയാണ് തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റേയും സങ്കൽപ്പത്തിന്റേയും അതിർത്തികൾ അവയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു