അധ്യായം

കാവ്യ ഹേതുക്കൾ

കാവ്യം ജനിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ കർത്താവ് കവിയായിത്തീരുന്നുള്ളൂ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു