അധ്യായം

ഉജ്ജയിനി’യുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം

ഇതിനോട് സദൃശ്യമായ വാക്കുകൾ വീണ്ടും ആ കവി (കാളിദാസകവി) ഭാവിയിലൊരിക്കൽ ഒരു മലയാള കവിയോട് പറയും, തീർച്ച;'ഉജ്ജയിനി'യുടെ കർത്താവായ ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് എന്ന കവിയോട്!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു