അധ്യായം

ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം

അതു കണ്ടപ്പോൾ കവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാവി പൗരന്മാരോട് പറഞ്ഞ നൈരാശ്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മൂർച്ഛയോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തുളച്ചുകയറുന്നതുപോലെ തോന്നും, 'വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണീ, തമസ്സല്ലോ സുഖപ്രദം'

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു