അധ്യായം

ദാമ്പത്യത്തിലെ കണ്ണീർപ്പാടം

നായകൻ സ്വപ്നജീവിയാണ്, നായിക പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും. പ്രായോഗിക ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഏകലക്ഷ്യോന്മുഖമാണ്. സ്വപ്നജീവിയാകട്ടെ, യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് പരിഭ്രമിക്കുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു