അധ്യായം

ഇവിടെ ശോകം സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയായിമാറുന്നു

ചങ്ങമ്പുഴയെ 'അസ്ഥിരതയുടെ കവി' യെന്ന് വിളിക്കാൻ വിമർശകർ പൊതുവിൽ മടിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ജീവിതാവബോധം ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. മൃത്യുബോധം, വിഷാദം എന്നിവ ആ ബോധത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ആണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു