അധ്യായം

വിശുദ്ധിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കവിത

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ 'ധാർമ്മികജീവിതപക്വഫല'മായിട്ടാണ് ഈ അമ്മ കാണുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൃദുസ്പർശമാകട്ടെ ആത്മപരിശോധനക്കും ആത്മവിമർശനത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു