അധ്യായം

വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശീയത

919-നും 1922-നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലം. ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറും ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ പ്രേംചന്ദും മൈഥിലി ശരൺഗുപ്തയും തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ സുബ്രമണ്യഭാരതിയും സാഹിത്യകാരന്മാരായി ക ഴിഞ്ഞിരുന്നു. വള്ളത്തോൾ മലയാളത്തിലും

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു