അധ്യായം

കാവ്യശൈലിയുടെ മുഖമുദ്രകൾ

ശൈലി എന്നത്, അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു