അധ്യായം

വിമർശകന്റെ വീക്ഷണം

നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സ്പർദ്ധക ളും ലൗകികയുക്തികളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ കാവ്യവിമർശനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത് അപകടകരമായിരിക്കും!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു