അധ്യായം

ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലം

ഓരോ കലാസൃഷ്ടിയും, അതിന്റെ വലുപ്പവും സ്വഭാവവുമനുസരിച്ച് ആസ്വാദകരിൽ നിന്ന് 'അകലം'ആവശ്യപ്പെടുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു