അധ്യായം

അനുരണനത്തിന്റെ യുക്തിശില്പം

ചിന്തയുടെ വേദനയിലും യുക്തിബോധത്തിന്റെ സംയമനത്തിലും കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ വിമർശനത്തിന് സ്വാത ന്ത്ര്യത്തിന്റെ വീഥിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു