അധ്യായം

വിമർശനത്തിന്റെ ഗർഭാശയം

അയവിറക്കുന്ന വായനക്കാരനാണ് വിമർശകൻ. ആസ്വാദനം എന്ന അനുഭവത്തെയാണ് വിമർശകൻ അയവിറക്കുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു