അധ്യായം

ഷഷ്ടിപൂർത്തി

ഒരെഴുത്തുകാരനോട് നമുക്ക് കാണിക്കാനാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുകയാണെന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം?

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു