അധ്യായം

ഹാസ്യസാഹിത്യദർശനം

ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുമോ? വരും. മനു ഷ്യൻ ഒന്നകന്നുയർന്നു ദേവനായി നോക്കണം അതെ, അതാണ് പ്രധാനം. 'ഒന്നകന്നുയർന്നു ദേവനായി' നോക്കുക എന്നത്!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു