അധ്യായം

സാഹിത്യനിരൂപണത്തെ കുറിച്ച്

സെൻസിബിലിറ്റി - കലാസ്വാദനത്തിൽ ഇതിനു സവിശേഷമായ അർത്ഥമുണ്ട്. സൗന്ദര്യം - വർണ്ണത്തിന്റെയും നാ ദത്തിന്റെയും പദഘടനയുടെയും സൗന്ദര്യം - സ്വാഭാവികമായി സ്പർശിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണത്.

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു