അധ്യായം

ശൈലിയിൽ രാജകീയപ്രൗഢി

മാരാരുടെ ശൈലി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി എടുത്തണി യുന്ന കുപ്പായമല്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർമ്മം തന്നെയാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു