അധ്യായം

പക്ഷപാതം, ആത്മാർത്ഥത

ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ നിഷ്പക്ഷനാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ 'അയാൾ ഒന്നുകിൽ അനാത്മജ്ഞനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവഞ്ചകനാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു