അധ്യായം

വ്യക്തിയും എഴുത്തുകാരനും

എന്തിനു വേണ്ടി ആയാലും കല കലയായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കലാകാരനേയും ഒഴിവാക്കി വിടാൻ സാധ്യമല്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു