അധ്യായം

രൂപശില്പം

" അപൂർവ്വവസ്തു നിർമ്മാണക്ഷമമായ പ്രതിഭയായിരിക്കും രൂപ ശില്പത്തിന്റ പ്രഭവകേന്ദ്രം... ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂർത്ത വസ്തുക്കളെ ആധാരമാക്കാതെയും കലാകാരന് ദർശനം അഥവാ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടാകാം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു