അധ്യായം

ആത്മാവിഷ്കരണത്തിന് അന്യഭാഷ എത്രമേൽ സമർത്ഥമാകും?

പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായിരിക്കും ഒരു ഉത്തമകലാശില്പത്തിൽ ഊടുംപാവുമായി നിൽക്കുക . അതേസമയം തന്നെ, അതിന്റെ ഭാവമേഖല സാർവ്വജനീനമായ രസം കലർന്നതുമായിരിക്കും "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു