അധ്യായം

ഹാസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടം

നിത്യജീവിതത്തിലെ ചേഷ്ടകളെല്ലാം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണാൻ ഹാസ്യപ്രതിഭയ്ക്ക് കഴിയും

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു