അധ്യായം

നാടകം

നിർവ്യക്തികമാണ് നാടകത്തിന്റെ രചന.കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുമൊന്നും അതിൽ സ്ഥാനമില്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു