അധ്യായം

നോവൽ

കഥ നോവലിലെ ശല്യമാകുമ്പോൾ ഇതിവൃത്തം നോവലിന്റെ സാഫല്യമാകുന്നു. ഇതിവൃത്തം ആദിമദ്ധ്യാന്തനി ബദ്ധമാകുന്നു - മനോവ്യാപാരങ്ങളുടെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ !

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു