അധ്യായം

ചെറുകഥ

ഒരു നോവലിന് പ്രായേണ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഏകീകൃതമായ ഫലം (unity of impression)ഒരു ചെറുകഥയ്ക്ക് ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു