അധ്യായം

കവിത

കവിതയിൽ ആന്തരികസംഗീതമാണ് പ്രധാനം ...വൃത്തമഞ്ജരി പഠിച്ചിട്ടാണോ കവികൾ കാവ്യരചനയിൽ ഏർ പ്പെടുന്നത്? പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാഡികളിൽ തുടിച്ചുനിൽ ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ (അവയിലെ ഈണവും താളവും) കവിക്ക് രചനാവേളകളിൽ സ്വായത്തമാകുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു