അധ്യായം

സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മർമ്മത്തിലേക്ക്

" കവി കാവ്യരചനയ്ക്ക് മുതിരുന്നത് പ്രത്യേക സമയത്തായിരിക്കും. എന്നാൽ രചനപ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് കാലത്താൽ അസാധിതമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു