അധ്യായം

തൂലികയും ചെങ്കോലും

ഈ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് സ്വന്തം ഒപ്പു കൾ ചുരണ്ടിക്കളയേണ്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലേശിച്ചാലോചിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു