അധ്യായം

ആശ്രയമനോഭാവം അരുത്

ഓരോ കവിയും സ്വന്തമായ ഓരോ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്കൊണ്ടാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ അവരെ വെറുക്കുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു