അധ്യായം

മന:സാക്ഷിയുടെ പ്രതിസന്ധി

എഴുത്തുകാരന്റെ ചുമതലയ്ക്ക് എപ്പോഴും രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെയും മറ്റൊന്ന് സർഗ്ഗപ്രതിഭയുടേതുമാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു