അധ്യായം

പരീക്ഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

ചിതലിനേയോ തേനീച്ചയെയോ പോലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല. കൂടെക്കൂടെ ഏകാന്തതയും അവനു കൂടിയേ തീരു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു