അധ്യായം

വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിന്റേത്

ഏറ്റവും ഏകനായി നിൽക്കുന്നവനാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ. മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അതുപോലൊരെഴുത്തുകാരന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു പ്രേരകമാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു