അധ്യായം

സാഹിത്യവും തത്ത്വശാസ്ത്രവും

ആശയപ്രധാനമായ കവിതയെന്നത് ഏതു കവിതയേയും പോലെ കവിത മാത്രമാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു