അധ്യായം

സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ലോകത്തിൽ

" അഹന്തയില്ലാത്തിടത്ത് കലയില്ല. എല്ലാം കലയും അഹന്തയുടെ സന്തതിയാണ് "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു