അധ്യായം

സാഹിത്യത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ

" നമ്മുടെ സാഹിത്യ ബോധത്തിന്റെ സീമകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥമായ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾ ഉപകരിക്കുക"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു