അധ്യായം

സാഹിത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

" എഴുത്തുകാരനു പോലും വ്യക്തമല്ലാത്ത ആശയ വിശേഷങ്ങൾ അവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ കലരാറുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്.' വ്യാഖ്യാതാവറിയുന്നു, കവിയറിയുന്നില്ല' എന്ന ചൊല്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അതാണല്ലോ "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു