അധ്യായം

എഴുത്തുകാരൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്

" കവി നേരിട്ട് ആവിഷ്കരണം നടത്തുകയോ( ലിറിക് ), നേരിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇടകലർത്തി കഥാഖ്യാനം നിർവചിക്കുകയോ ( ഇതിഹാസം), കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ക്രിയകളിൽ കൂടി കഥ ( നാടകീയമായി) ആവിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു