അധ്യായം

കുറുക്കുവഴി തേടുന്നവർ

" നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും സ്പർദ്ധകളെയും കാവ്യം മരവിച്ചു കളയുന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു