അധ്യായം

അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ

" അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് - അവയിൽ നിന്ന് അകലാനുള്ള കഴിവാണ്- എഴുത്തുകാരെ അധികമധികം സമുന്നത രാക്കി തീർക്കുന്നത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു