അധ്യായം

രൂപഭാവങ്ങൾ വാക്കും അർത്ഥവും പോലെ

-" അനശ്വരസൃഷ്ടിയായ 'കുറ്റവും ശിക്ഷയും' എന്ന നോവൽ രൂപം പ്രാപിച്ചത് ഇപ്ര കാരമാണ് "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു