അധ്യായം

പ്രേമസംഗീതം

സാഹിത്യത്തിൽ ആവിഷ്കരണോപാധി വാക്കുകളാണ്. വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. നിഘണ്ടുവിലില്ലാത്ത വാക്കുകൾക്കും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കാം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു