അധ്യായം

പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങാത്ത മനീഷി

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദുഷ്പ്രവണതകൾ പലതിന്റെയും ഉറവിടം ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ ദൃഢമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ പിൻബല ത്തോടെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾക്ക് യുക്തിയുടെ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു