അധ്യായം

കാവ്യ ലാവണ്യമായ വിമർശനം

“കല ജിവിതം തന്നെ” എന്ന മാരാരുടെ പ്രസ്താവം, “ക ല കലയ്ക്കു വേണ്ടി” എന്നും “കല ജീവിതത്തിനുവേ ണ്ടി” എന്നും പറയുന്നതിനേക്കാൾ അർത്ഥമുള്ളതാണ ന്ന് സാനുമാസ്റ്റർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു