അധ്യായം

എം.കെ സാനുവിൻറെ കഥകൾ

അഞ്ചുരൂപയല്ലേ തരാനുള്ളൂ? ഞാനിവിടെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ താമസിക്കുന്നയാളാണ്. രണ്ടാഴ്ച്ചക്കകം കണക്കു തീർത്തുകൊള്ളാം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു