അധ്യായം

കുന്തീ ദേവി

ഉന്മേഷം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സഹനത്തിന്റെ കനലിൽ നിന്നാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു