അധ്യായം

എം.കെ.സാനു നിരൂപണത്തിലെ മാനവികമാനം

നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ജാതി, മതം ഇതൊന്നുമറിയാ തെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വിസ്മയവിഷാദങ്ങൾ ഞാനറിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ അറിവ് എനിക്കു നൽകുന്നത് സാഹിത്യമാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു