അധ്യായം

ജീവിതസാനുവിൽ

ഈ സമരത്തിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ ചോരയായിരിക്കില്ല,നമ്മുടെ സ്വന്തം ചോരയായിരിക്കും!

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു