അധ്യായം

സൂസൻസ്മിത്തും ചെകുത്താനും

ആധുനിക നേട്ടങ്ങളിലും സമ്പൽസമൃദ്ധിയിലും ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ആധുനിക നാഗരികത മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൽ പിശാചിനെ വളർത്താൻ കൂടി സമർത്ഥമാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു